ปีการศึกษา :
Skip Navigation Links
Excel Export  
ลำดับที่ ชื่อมหาวิทยาลัย ชื่อจังหวัด สถานะ วันที่ส่งรายงาน
1 มหาวิทยาลัยรังสิต ปทุมธานี ยืนยันแล้ว 30/12/2558
2 สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ สมุทรปราการ ยืนยันแล้ว 24/8/2559
3 สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค - ยืนยันแล้ว 31/8/2559
4 สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น กรุงเทพมหานคร ยืนยันแล้ว 21/9/2559
5 มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก กรุงเทพมหานคร ยืนยันแล้ว 21/9/2559
6 วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง ลำปาง ยืนยันแล้ว 22/9/2559
7 วิทยาลัยสันตพล อุดรธานี ยืนยันแล้ว 23/9/2559
8 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี กรุงเทพมหานคร ยืนยันแล้ว 23/9/2559
9 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ - ยืนยันแล้ว 27/9/2559
10 วิทยาลัยทองสุข กรุงเทพมหานคร ยืนยันแล้ว 29/9/2559
11 มหาวิทยาลัยนานา กรุงเทพมหานคร ยืนยันแล้ว 29/9/2559
12 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นนทบุรี นนทบุรี ยืนยันแล้ว 29/9/2559
13 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ นครศรีธรรมราช ยืนยันแล้ว 30/9/2559
14 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต กรุงเทพมหานคร ยืนยันแล้ว 2/10/2559
15 มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล นครราชสีมา ยืนยันแล้ว 4/10/2559
16 มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร ยืนยันแล้ว 5/10/2559
17 มหาวิทยาลัยพายัพ เชียงใหม่ ยืนยันแล้ว 7/10/2559
18 วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น ตาก ยืนยันแล้ว 8/10/2559
19 วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา นครนายก ยืนยันแล้ว 19/10/2559
20 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม กรุงเทพมหานคร ยืนยันแล้ว 28/10/2559
21 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ราชบุรี ยืนยันแล้ว 31/10/2559
22 มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด เพชรบุรี ยืนยันแล้ว 31/10/2559
23 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ปทุมธานี ยืนยันแล้ว 1/11/2559
24 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ยะลา ยะลา ยืนยันแล้ว 1/11/2559
25 มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ปทุมธานี ยืนยันแล้ว 2/11/2559
26 วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา กรุงเทพมหานคร ยืนยันแล้ว 2/11/2559
27 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร ยืนยันแล้ว 2/11/2559
28 มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น กรุงเทพมหานคร ยืนยันแล้ว 3/11/2559
29 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มหาสารคาม ยืนยันแล้ว 5/11/2559
30 มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา นครสวรรค์ ยืนยันแล้ว 6/11/2559
31 มหาวิทยาลัยฟาฏอนี ยะลา ยืนยันแล้ว 7/11/2559
32 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ เชียงใหม่ ยืนยันแล้ว 7/11/2559
33 มหาวิทยาลัยสยาม กรุงเทพมหานคร ยืนยันแล้ว 9/11/2559
34 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร สกลนคร ยืนยันแล้ว 9/11/2559
35 มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช กรุงเทพมหานคร ยืนยันแล้ว 9/11/2559
36 มหาวิทยาลัยธนบุรี กรุงเทพมหานคร ยืนยันแล้ว 10/11/2559
37 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ - ยืนยันแล้ว 11/11/2559
38 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ปทุมธานี ยืนยันแล้ว 17/11/2559
39 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร ยืนยันแล้ว 18/11/2559
40 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ นครสวรรค์ ยืนยันแล้ว 18/11/2559
41 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ กรุงเทพมหานคร ยืนยันแล้ว 18/11/2559
42 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา นครราชสีมา ยืนยันแล้ว 21/11/2559
43 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ ยืนยันแล้ว 21/11/2559
44 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ยะลา ยืนยันแล้ว 21/11/2559
45 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร ยืนยันแล้ว 22/11/2559
46 มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น เชียงใหม่ ยืนยันแล้ว 22/11/2559
47 วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก กรุงเทพมหานคร ยืนยันแล้ว 23/11/2559
48 วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ กรุงเทพมหานคร ยืนยันแล้ว 23/11/2559
49 มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพมหานคร ยืนยันแล้ว 23/11/2559
50 มหาวิทยาลัยเนชั่น ลำปาง ยืนยันแล้ว 23/11/2559
51 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร กำแพงเพชร ยืนยันแล้ว 23/11/2559
52 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ สุรินทร์ ยืนยันแล้ว 24/11/2559
53 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา พะเยา ยืนยันแล้ว 24/11/2559
54 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ ยืนยันแล้ว 24/11/2559
55 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก - ยืนยันแล้ว 24/11/2559
56 วิทยาลัยแสงธรรม นครปฐม ยืนยันแล้ว 24/11/2559
57 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ กรุงเทพมหานคร ยืนยันแล้ว 24/11/2559
58 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา ยืนยันแล้ว 24/11/2559
59 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม นครปฐม ยืนยันแล้ว 25/11/2559
60 มหาวิทยาลัยศิลปากร กรุงเทพมหานคร ยืนยันแล้ว 25/11/2559
61 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เชียงราย ยืนยันแล้ว 25/11/2559
62 วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม มหาสารคาม ยืนยันแล้ว 25/11/2559
63 สถาบันรัชต์ภาคย์ กรุงเทพมหานคร ยืนยันแล้ว 26/11/2559
64 มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จันทบุรี ยืนยันแล้ว 26/11/2559
65 วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย ขอนแก่น ยืนยันแล้ว 27/11/2559
66 มหาวิทยาลัยราชธานี อุบลราชธานี ยืนยันแล้ว 27/11/2559
67 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่ ยืนยันแล้ว 28/11/2559
68 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พิษณุโลก ยืนยันแล้ว 28/11/2559
69 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา - ยืนยันแล้ว 28/11/2559
70 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เชียงใหม่ ยืนยันแล้ว 28/11/2559
71 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น กาญจนบุรี ยืนยันแล้ว 28/11/2559
72 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ สมุทรปราการ ยืนยันแล้ว 28/11/2559
73 มหาวิทยาลัยเกริก กรุงเทพมหานคร ยืนยันแล้ว 28/11/2559
74 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ ยืนยันแล้ว 28/11/2559
75 มหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก ยืนยันแล้ว 28/11/2559
76 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน - ยืนยันแล้ว 29/11/2559
77 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร - ยืนยันแล้ว 29/11/2559
78 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ - ยืนยันแล้ว 29/11/2559
79 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ ยืนยันแล้ว 29/11/2559
80 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท สระบุรี ยืนยันแล้ว 29/11/2559
81 วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม กรุงเทพมหานคร ยืนยันแล้ว 29/11/2559
82 วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า เพชรบุรี เพชรบุรี ยืนยันแล้ว 29/11/2559
83 วิทยาลัยเชียงราย เชียงราย ยืนยันแล้ว 29/11/2559
84 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ภูเก็ต ยืนยันแล้ว 29/11/2559
85 วิทยาลัยนครราชสีมา นครราชสีมา ยืนยันแล้ว 29/11/2559
86 มหาวิทยาลัยชินวัตร ปทุมธานี ยืนยันแล้ว 29/11/2559
87 สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ สมุทรปราการ ยืนยันแล้ว 29/11/2559
88 วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย วิทยาลัยพยาบาล - ยืนยันแล้ว 29/11/2559
89 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา สงขลา ยืนยันแล้ว 29/11/2559
90 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช ราชบุรี ยืนยันแล้ว 29/11/2559
91 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เลย ยืนยันแล้ว 29/11/2559
92 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี สุราษฏร์ธานี ยืนยันแล้ว 29/11/2559
93 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กรุงเทพมหานคร ยืนยันแล้ว 29/11/2559
94 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร ยะลา ยะลา ยืนยันแล้ว 29/11/2559
95 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร ชลบุรี ชลบุรี ยืนยันแล้ว 29/11/2559
96 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชัยนาท ชัยนาท ยืนยันแล้ว 29/11/2559
97 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร ยืนยันแล้ว 29/11/2559
98 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย - ยืนยันแล้ว 29/11/2559
99 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพมหานคร ยืนยันแล้ว 29/11/2559
100 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี อุบลราชธานี ยืนยันแล้ว 29/11/2559
101 มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ สงขลา ยืนยันแล้ว 29/11/2559
102 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ฉะเชิงเทรา ยืนยันแล้ว 29/11/2559
103 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี กรุงเทพมหานคร ยืนยันแล้ว 30/11/2559
104 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น ขอนแก่น ยืนยันแล้ว 30/11/2559
105 มหาวิทยาลัยนครพนม นครพนม ยืนยันแล้ว 30/11/2559
106 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ กรุงเทพมหานคร ยืนยันแล้ว 30/11/2559
107 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ กรุงเทพมหานคร ยืนยันแล้ว 30/11/2559
108 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร กรุงเทพมหานคร ยืนยันแล้ว 30/11/2559
109 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ กรุงเทพมหานคร ยืนยันแล้ว 30/11/2559
110 วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี จันทบุรี ยืนยันแล้ว 30/11/2559
111 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ลำปาง ยืนยันแล้ว 30/11/2559
112 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา นครราชสีมา ยืนยันแล้ว 30/11/2559
113 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เชียงราย ยืนยันแล้ว 30/11/2559
114 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด ยืนยันแล้ว 30/11/2559
115 สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา - ยืนยันแล้ว 30/11/2559
116 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี อุดรธานี ยืนยันแล้ว 30/11/2559
117 มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ เชียงใหม่ ยืนยันแล้ว 30/11/2559
118 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร สุพรรณบุรี สุพรรณบุรี ยืนยันแล้ว 30/11/2559
119 วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ - ยืนยันแล้ว 30/11/2559
120 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กรุงเทพมหานคร ยืนยันแล้ว 30/11/2559
121 สถาบันอาศรมศิลป์ กรุงเทพมหานคร ยืนยันแล้ว 30/11/2559
122 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช ยืนยันแล้ว 30/11/2559
123 วิทยาลัยดุสิตธานี กรุงเทพมหานคร ยืนยันแล้ว 30/11/2559
124 มหาวิทยาลัยเว็บสเตอร์(ประเทศไทย) เพชรบุรี ยืนยันแล้ว 30/11/2559
125 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี สระบุรี ยืนยันแล้ว 30/11/2559
126 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์ สุรินทร์ ยืนยันแล้ว 30/11/2559
127 วิทยาลัยเทคโนโลยีพนมวันท์ นครราชสีมา ยืนยันแล้ว 30/11/2559
128 สถาบันวิทยสิริเมธี ระยอง ยืนยันแล้ว 30/11/2559
129 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี สุพรรณบุรี ยืนยันแล้ว 30/11/2559
130 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง ลำปาง ยืนยันแล้ว 30/11/2559
131 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ตรัง ยืนยันแล้ว 30/11/2559
132 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร ขอนแก่น ขอนแก่น ยืนยันแล้ว 30/11/2559
133 สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ยืนยันแล้ว 30/11/2559
134 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี ชลบุรี ยืนยันแล้ว 30/11/2559
135 มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิ ยืนยันแล้ว 30/11/2559
136 วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก นนทบุรี ยืนยันแล้ว 30/11/2559
137 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี ราชบุรี ยืนยันแล้ว 30/11/2559
138 วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ - ยืนยันแล้ว 30/11/2559
139 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพมหานคร ยืนยันแล้ว 30/11/2559
140 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร พิษณุโลก พิษณุโลก ยืนยันแล้ว 30/11/2559
141 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร อุบลราชธานี อุบลราชธานี ยืนยันแล้ว 30/11/2559
142 สถาบันเทคโนโลยียานยนต์มหาชัย - ยืนยันแล้ว 30/11/2559
143 สถาบันเทคโนโลยีแห่งอโยธยา ปทุมธานี ยืนยันแล้ว 30/11/2559
144 วิทยาลัยพุทธศาสนานานาชาติ สงขลา ยืนยันแล้ว 30/11/2559
145 มหาวิทยาลัยปทุมธานี ปทุมธานี ยืนยันแล้ว 30/11/2559
146 วิทยาลัยพิชญบัณฑิต หนองบัวลำภู ยืนยันแล้ว 30/11/2559
147 มหาวิทยาลัยตาปี สุราษฏร์ธานี ยืนยันแล้ว 1/12/2559
148 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ ยืนยันแล้ว 1/12/2559
149 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร ตรัง ตรัง ยืนยันแล้ว 1/12/2559
150 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช ยืนยันแล้ว 1/12/2559
151 มหาวิทยาลัยคริสเตียน นครปฐม ยืนยันแล้ว 1/12/2559
152 มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ นนทบุรี ยืนยันแล้ว 2/12/2559
153 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาสารคาม ยืนยันแล้ว 2/12/2559
154 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่ แพร่ ยืนยันแล้ว 3/12/2559
155 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ ยืนยันแล้ว 3/12/2559
156 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี อุดรธานี ยืนยันแล้ว 5/12/2559
157 สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ กรุงเทพมหานคร ยืนยันแล้ว 6/12/2559
158 สถาบันกันตนา กรุงเทพมหานคร ยืนยันแล้ว 6/12/2559
159 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช พิษณุโลก ยืนยันแล้ว 6/12/2559
160 มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต ปทุมธานี ยืนยันแล้ว 14/12/2559
161 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร ยืนยันแล้ว 16/12/2559
162 สถาบันการพลศึกษา - ยืนยันแล้ว 16/12/2559
163 มหาวิทยาลัยศรีปทุม กรุงเทพมหานคร ยืนยันแล้ว 17/12/2559
164 วิทยาลัยเฉลิมกาญจนา ศรีษะเกษ ยืนยันแล้ว 19/12/2559
165 วิทยาลัยเฉลิมกาญจนาระยอง ระยอง ยืนยันแล้ว 21/12/2559
166 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี สุราษฏร์ธานี ยืนยันแล้ว 23/12/2559
167 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา สงขลา ยืนยันแล้ว 26/12/2559
168 มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น อุบลราชธานี ยืนยันแล้ว 29/12/2559
169 มหาวิทยาลัยภาคกลาง นครสวรรค์ ยืนยันแล้ว 30/12/2559
170 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เพชรบุรี ยืนยันแล้ว 4/1/2560
171 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ศรีษะเกษ ยืนยันแล้ว 16/1/2560
172 มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ กรุงเทพมหานคร ยืนยันแล้ว 21/1/2560
173 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นครศรีธรรมราช ยืนยันแล้ว 31/1/2560
174 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร ยืนยันแล้ว 2/2/2560
175 มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ กรุงเทพมหานคร ยืนยันแล้ว 7/2/2560
176 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อุบลราชธานี ยืนยันแล้ว 29/3/2560
177 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ลพบุรี ยืนยันแล้ว 5/4/2560
178 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี กาญจนบุรี ยืนยันแล้ว 5/4/2560
179 สถาบันการบินพลเรือน - ยืนยันแล้ว 20/4/2560
180 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร กรุงเทพมหานคร ยืนยันแล้ว 28/4/2560
181 มหาวิทยาลัยพิษณุโลก พิษณุโลก ยืนยันแล้ว 29/4/2560
182 มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น ยืนยันแล้ว 12/5/2560