ปีการศึกษา :
Skip Navigation Links
Excel Export  
ลำดับที่ ชื่อมหาวิทยาลัย ชื่อจังหวัด สถานะ วันที่ส่งรายงาน
1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร กรุงเทพมหานคร ส่งรายงานและ Approve จาก สกอ. แล้ว 29 กันยายน 2559 12:07
2 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ นครศรีธรรมราช ส่งรายงานและ Approve จาก สกอ. แล้ว 30 กันยายน 2559 13:52
3 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ราชบุรี ส่งรายงานและ Approve จาก สกอ. แล้ว 1 พฤศจิกายน 2559 14:23
4 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม กรุงเทพมหานคร ส่งรายงานและ Approve จาก สกอ. แล้ว 3 พฤศจิกายน 2559 15:06
5 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ นครสวรรค์ ส่งรายงานและ Approve จาก สกอ. แล้ว 18 พฤศจิกายน 2559 14:37
6 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น กาญจนบุรี ส่งรายงานและ Approve จาก สกอ. แล้ว 29 พฤศจิกายน 2559 9:21
7 มหาวิทยาลัยศรีปทุม กรุงเทพมหานคร ส่งรายงานและ Approve จาก สกอ. แล้ว 17 ธันวาคม 2559 21:11
8 มหาวิทยาลัยรังสิต ปทุมธานี ส่งรายงานและ Approve จาก สกอ. แล้ว 3 กุมภาพันธ์ 2560 23:44
9 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อุบลราชธานี ส่งรายงานและ Approve จาก สกอ. แล้ว 29 มีนาคม 2560 16:35
10 สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ สมุทรปราการ ส่งรายงานแล้ว 24 สิงหาคม 2559 11:02
11 สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค - ส่งรายงานแล้ว 31 สิงหาคม 2559 15:09
12 สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น กรุงเทพมหานคร ส่งรายงานแล้ว 21 กันยายน 2559 12:46
13 มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก กรุงเทพมหานคร ส่งรายงานแล้ว 21 กันยายน 2559 14:27
14 วิทยาลัยสันตพล อุดรธานี ส่งรายงานแล้ว 23 กันยายน 2559 15:14
15 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี กรุงเทพมหานคร ส่งรายงานแล้ว 23 กันยายน 2559 23:49
16 วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง ลำปาง ส่งรายงานแล้ว 26 กันยายน 2559 14:13
17 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ - ส่งรายงานแล้ว 27 กันยายน 2559 15:28
18 วิทยาลัยทองสุข กรุงเทพมหานคร ส่งรายงานแล้ว 29 กันยายน 2559 9:02
19 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นนทบุรี นนทบุรี ส่งรายงานแล้ว 30 กันยายน 2559 12:55
20 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต กรุงเทพมหานคร ส่งรายงานแล้ว 2 ตุลาคม 2559 10:54
21 มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล นครราชสีมา ส่งรายงานแล้ว 5 ตุลาคม 2559 8:20
22 มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร ส่งรายงานแล้ว 5 ตุลาคม 2559 13:20
23 มหาวิทยาลัยพายัพ เชียงใหม่ ส่งรายงานแล้ว 7 ตุลาคม 2559 14:38
24 วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น ตาก ส่งรายงานแล้ว 8 ตุลาคม 2559 20:01
25 วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา นครนายก ส่งรายงานแล้ว 21 ตุลาคม 2559 8:05
26 มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด เพชรบุรี ส่งรายงานแล้ว 31 ตุลาคม 2559 16:02
27 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ยะลา ยะลา ส่งรายงานแล้ว 1 พฤศจิกายน 2559 15:59
28 วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา กรุงเทพมหานคร ส่งรายงานแล้ว 2 พฤศจิกายน 2559 16:43
29 มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ปทุมธานี ส่งรายงานแล้ว 2 พฤศจิกายน 2559 18:48
30 มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น กรุงเทพมหานคร ส่งรายงานแล้ว 3 พฤศจิกายน 2559 15:37
31 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มหาสารคาม ส่งรายงานแล้ว 5 พฤศจิกายน 2559 20:50
32 มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา นครสวรรค์ ส่งรายงานแล้ว 6 พฤศจิกายน 2559 12:55
33 มหาวิทยาลัยฟาฏอนี ยะลา ส่งรายงานแล้ว 7 พฤศจิกายน 2559 10:45
34 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ เชียงใหม่ ส่งรายงานแล้ว 7 พฤศจิกายน 2559 21:48
35 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร สกลนคร ส่งรายงานแล้ว 9 พฤศจิกายน 2559 11:14
36 มหาวิทยาลัยธนบุรี กรุงเทพมหานคร ส่งรายงานแล้ว 11 พฤศจิกายน 2559 8:42
37 มหาวิทยาลัยสยาม กรุงเทพมหานคร ส่งรายงานแล้ว 11 พฤศจิกายน 2559 13:30
38 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ - ส่งรายงานแล้ว 11 พฤศจิกายน 2559 16:07
39 มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช กรุงเทพมหานคร ส่งรายงานแล้ว 14 พฤศจิกายน 2559 8:06
40 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร ส่งรายงานแล้ว 15 พฤศจิกายน 2559 8:51
41 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ปทุมธานี ส่งรายงานแล้ว 18 พฤศจิกายน 2559 8:36
42 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร ส่งรายงานแล้ว 18 พฤศจิกายน 2559 14:14
43 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ กรุงเทพมหานคร ส่งรายงานแล้ว 18 พฤศจิกายน 2559 15:46
44 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา นครราชสีมา ส่งรายงานแล้ว 21 พฤศจิกายน 2559 14:05
45 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ ส่งรายงานแล้ว 21 พฤศจิกายน 2559 15:37
46 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ กรุงเทพมหานคร ส่งรายงานแล้ว 22 พฤศจิกายน 2559 13:47
47 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ยะลา ส่งรายงานแล้ว 23 พฤศจิกายน 2559 9:26
48 วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก กรุงเทพมหานคร ส่งรายงานแล้ว 23 พฤศจิกายน 2559 14:52
49 มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพมหานคร ส่งรายงานแล้ว 23 พฤศจิกายน 2559 15:04
50 มหาวิทยาลัยเนชั่น ลำปาง ส่งรายงานแล้ว 23 พฤศจิกายน 2559 16:42
51 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา พะเยา ส่งรายงานแล้ว 24 พฤศจิกายน 2559 10:22
52 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ ส่งรายงานแล้ว 24 พฤศจิกายน 2559 11:25
53 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก - ส่งรายงานแล้ว 24 พฤศจิกายน 2559 13:28
54 วิทยาลัยแสงธรรม นครปฐม ส่งรายงานแล้ว 24 พฤศจิกายน 2559 14:13
55 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร กำแพงเพชร ส่งรายงานแล้ว 24 พฤศจิกายน 2559 14:52
56 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ กรุงเทพมหานคร ส่งรายงานแล้ว 24 พฤศจิกายน 2559 15:28
57 วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ กรุงเทพมหานคร ส่งรายงานแล้ว 24 พฤศจิกายน 2559 21:34
58 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม นครปฐม ส่งรายงานแล้ว 25 พฤศจิกายน 2559 8:42
59 มหาวิทยาลัยศิลปากร กรุงเทพมหานคร ส่งรายงานแล้ว 25 พฤศจิกายน 2559 9:06
60 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา ส่งรายงานแล้ว 25 พฤศจิกายน 2559 11:03
61 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เชียงราย ส่งรายงานแล้ว 25 พฤศจิกายน 2559 14:47
62 สถาบันรัชต์ภาคย์ กรุงเทพมหานคร ส่งรายงานแล้ว 26 พฤศจิกายน 2559 12:29
63 วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม มหาสารคาม ส่งรายงานแล้ว 26 พฤศจิกายน 2559 13:55
64 มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จันทบุรี ส่งรายงานแล้ว 28 พฤศจิกายน 2559 8:20
65 มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น เชียงใหม่ ส่งรายงานแล้ว 28 พฤศจิกายน 2559 8:33
66 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่ ส่งรายงานแล้ว 28 พฤศจิกายน 2559 10:21
67 มหาวิทยาลัยราชธานี อุบลราชธานี ส่งรายงานแล้ว 28 พฤศจิกายน 2559 11:06
68 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พิษณุโลก ส่งรายงานแล้ว 28 พฤศจิกายน 2559 12:05
69 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา - ส่งรายงานแล้ว 28 พฤศจิกายน 2559 12:27
70 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ปทุมธานี ส่งรายงานแล้ว 28 พฤศจิกายน 2559 12:51
71 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เชียงใหม่ ส่งรายงานแล้ว 28 พฤศจิกายน 2559 12:56
72 วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย ขอนแก่น ส่งรายงานแล้ว 28 พฤศจิกายน 2559 15:10
73 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ สุรินทร์ ส่งรายงานแล้ว 28 พฤศจิกายน 2559 15:46
74 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ ส่งรายงานแล้ว 28 พฤศจิกายน 2559 21:48
75 มหาวิทยาลัยมหิดล นครปฐม ส่งรายงานแล้ว 28 พฤศจิกายน 2559 22:24
76 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กรุงเทพมหานคร ส่งรายงานแล้ว 29 พฤศจิกายน 2559 8:29
77 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ สมุทรปราการ ส่งรายงานแล้ว 29 พฤศจิกายน 2559 8:44
78 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน - ส่งรายงานแล้ว 29 พฤศจิกายน 2559 10:10
79 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร - ส่งรายงานแล้ว 29 พฤศจิกายน 2559 10:30
80 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ ส่งรายงานแล้ว 29 พฤศจิกายน 2559 10:42
81 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ - ส่งรายงานแล้ว 29 พฤศจิกายน 2559 10:49
82 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท สระบุรี ส่งรายงานแล้ว 29 พฤศจิกายน 2559 10:55
83 มหาวิทยาลัยเกริก กรุงเทพมหานคร ส่งรายงานแล้ว 29 พฤศจิกายน 2559 11:45
84 วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม กรุงเทพมหานคร ส่งรายงานแล้ว 29 พฤศจิกายน 2559 11:50
85 วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า เพชรบุรี เพชรบุรี ส่งรายงานแล้ว 29 พฤศจิกายน 2559 12:51
86 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ส่งรายงานแล้ว 29 พฤศจิกายน 2559 13:43
87 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ภูเก็ต ส่งรายงานแล้ว 29 พฤศจิกายน 2559 13:46
88 วิทยาลัยนครราชสีมา นครราชสีมา ส่งรายงานแล้ว 29 พฤศจิกายน 2559 13:54
89 มหาวิทยาลัยชินวัตร ปทุมธานี ส่งรายงานแล้ว 29 พฤศจิกายน 2559 14:04
90 วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย วิทยาลัยพยาบาล - ส่งรายงานแล้ว 29 พฤศจิกายน 2559 14:41
91 วิทยาลัยเชียงราย เชียงราย ส่งรายงานแล้ว 29 พฤศจิกายน 2559 14:44
92 มหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก ส่งรายงานแล้ว 29 พฤศจิกายน 2559 15:05
93 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เลย ส่งรายงานแล้ว 29 พฤศจิกายน 2559 15:35
94 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี สุราษฏร์ธานี ส่งรายงานแล้ว 29 พฤศจิกายน 2559 15:52
95 มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี ส่งรายงานแล้ว 29 พฤศจิกายน 2559 16:01
96 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร ยะลา ยะลา ส่งรายงานแล้ว 29 พฤศจิกายน 2559 16:24
97 สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ สมุทรปราการ ส่งรายงานแล้ว 29 พฤศจิกายน 2559 16:41
98 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร ชลบุรี ชลบุรี ส่งรายงานแล้ว 29 พฤศจิกายน 2559 16:54
99 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา สงขลา ส่งรายงานแล้ว 29 พฤศจิกายน 2559 18:19
100 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช ราชบุรี ส่งรายงานแล้ว 29 พฤศจิกายน 2559 18:53
101 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชัยนาท ชัยนาท ส่งรายงานแล้ว 29 พฤศจิกายน 2559 20:51
102 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี อุบลราชธานี ส่งรายงานแล้ว 29 พฤศจิกายน 2559 22:50
103 มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ สงขลา ส่งรายงานแล้ว 29 พฤศจิกายน 2559 23:09
104 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สงขลา ส่งรายงานแล้ว 30 พฤศจิกายน 2559 7:35
105 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ฉะเชิงเทรา ส่งรายงานแล้ว 30 พฤศจิกายน 2559 8:22
106 มหาวิทยาลัยนครพนม นครพนม ส่งรายงานแล้ว 30 พฤศจิกายน 2559 8:58
107 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพมหานคร ส่งรายงานแล้ว 30 พฤศจิกายน 2559 9:18
108 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น ขอนแก่น ส่งรายงานแล้ว 30 พฤศจิกายน 2559 9:19
109 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร ส่งรายงานแล้ว 30 พฤศจิกายน 2559 9:41
110 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ กรุงเทพมหานคร ส่งรายงานแล้ว 30 พฤศจิกายน 2559 10:11
111 วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี จันทบุรี ส่งรายงานแล้ว 30 พฤศจิกายน 2559 10:46
112 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ กรุงเทพมหานคร ส่งรายงานแล้ว 30 พฤศจิกายน 2559 10:59
113 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา นครราชสีมา ส่งรายงานแล้ว 30 พฤศจิกายน 2559 11:25
114 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เชียงราย ส่งรายงานแล้ว 30 พฤศจิกายน 2559 11:56
115 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ กรุงเทพมหานคร ส่งรายงานแล้ว 30 พฤศจิกายน 2559 13:03
116 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี อุดรธานี ส่งรายงานแล้ว 30 พฤศจิกายน 2559 13:17
117 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย - ส่งรายงานแล้ว 30 พฤศจิกายน 2559 13:42
118 สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา - ส่งรายงานแล้ว 30 พฤศจิกายน 2559 14:06
119 มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ เชียงใหม่ ส่งรายงานแล้ว 30 พฤศจิกายน 2559 14:26
120 มหาวิทยาลัยทักษิณ สงขลา ส่งรายงานแล้ว 30 พฤศจิกายน 2559 14:44
121 วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ - ส่งรายงานแล้ว 30 พฤศจิกายน 2559 15:03
122 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กรุงเทพมหานคร ส่งรายงานแล้ว 30 พฤศจิกายน 2559 15:36
123 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช ส่งรายงานแล้ว 30 พฤศจิกายน 2559 15:53
124 วิทยาลัยดุสิตธานี กรุงเทพมหานคร ส่งรายงานแล้ว 30 พฤศจิกายน 2559 16:02
125 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กรุงเทพมหานคร ส่งรายงานแล้ว 30 พฤศจิกายน 2559 16:05
126 มหาวิทยาลัยเว็บสเตอร์(ประเทศไทย) เพชรบุรี ส่งรายงานแล้ว 30 พฤศจิกายน 2559 16:18
127 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กรุงเทพมหานคร ส่งรายงานแล้ว 30 พฤศจิกายน 2559 16:43
128 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี สระบุรี ส่งรายงานแล้ว 30 พฤศจิกายน 2559 16:50
129 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์ สุรินทร์ ส่งรายงานแล้ว 30 พฤศจิกายน 2559 17:33
130 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชียงใหม่ ส่งรายงานแล้ว 30 พฤศจิกายน 2559 17:33
131 สถาบันวิทยสิริเมธี ระยอง ส่งรายงานแล้ว 30 พฤศจิกายน 2559 17:43
132 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กรุงเทพมหานคร ส่งรายงานแล้ว 30 พฤศจิกายน 2559 17:51
133 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ตรัง ส่งรายงานแล้ว 30 พฤศจิกายน 2559 18:09
134 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี กรุงเทพมหานคร ส่งรายงานแล้ว 30 พฤศจิกายน 2559 18:14
135 สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ส่งรายงานแล้ว 30 พฤศจิกายน 2559 18:16
136 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร ขอนแก่น ขอนแก่น ส่งรายงานแล้ว 30 พฤศจิกายน 2559 18:23
137 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี ชลบุรี ส่งรายงานแล้ว 30 พฤศจิกายน 2559 18:54
138 มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิ ส่งรายงานแล้ว 30 พฤศจิกายน 2559 19:01
139 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง ลำปาง ส่งรายงานแล้ว 30 พฤศจิกายน 2559 19:43
140 วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก นนทบุรี ส่งรายงานแล้ว 30 พฤศจิกายน 2559 19:50
141 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี ราชบุรี ส่งรายงานแล้ว 30 พฤศจิกายน 2559 19:54
142 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี สุพรรณบุรี ส่งรายงานแล้ว 30 พฤศจิกายน 2559 19:56
143 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร พิษณุโลก พิษณุโลก ส่งรายงานแล้ว 30 พฤศจิกายน 2559 20:05
144 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพมหานคร ส่งรายงานแล้ว 30 พฤศจิกายน 2559 20:06
145 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร อุบลราชธานี อุบลราชธานี ส่งรายงานแล้ว 30 พฤศจิกายน 2559 20:22
146 วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ - ส่งรายงานแล้ว 30 พฤศจิกายน 2559 20:24
147 วิทยาลัยเทคโนโลยีพนมวันท์ นครราชสีมา ส่งรายงานแล้ว 30 พฤศจิกายน 2559 20:53
148 สถาบันเทคโนโลยีแห่งอโยธยา ปทุมธานี ส่งรายงานแล้ว 30 พฤศจิกายน 2559 20:56
149 สถาบันเทคโนโลยียานยนต์มหาชัย - ส่งรายงานแล้ว 30 พฤศจิกายน 2559 21:13
150 วิทยาลัยพุทธศาสนานานาชาติ สงขลา ส่งรายงานแล้ว 30 พฤศจิกายน 2559 21:14
151 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ นราธิวาส ส่งรายงานแล้ว 30 พฤศจิกายน 2559 21:44
152 วิทยาลัยพิชญบัณฑิต หนองบัวลำภู ส่งรายงานแล้ว 30 พฤศจิกายน 2559 21:49
153 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร กรุงเทพมหานคร ส่งรายงานแล้ว 30 พฤศจิกายน 2559 23:28
154 มหาวิทยาลัยตาปี สุราษฏร์ธานี ส่งรายงานแล้ว 1 ธันวาคม 2559 0:51
155 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร สุพรรณบุรี สุพรรณบุรี ส่งรายงานแล้ว 1 ธันวาคม 2559 8:00
156 มหาวิทยาลัยปทุมธานี ปทุมธานี ส่งรายงานแล้ว 1 ธันวาคม 2559 10:44
157 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ ส่งรายงานแล้ว 1 ธันวาคม 2559 12:34
158 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร ตรัง ตรัง ส่งรายงานแล้ว 1 ธันวาคม 2559 16:34
159 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช ส่งรายงานแล้ว 1 ธันวาคม 2559 19:38
160 มหาวิทยาลัยคริสเตียน นครปฐม ส่งรายงานแล้ว 1 ธันวาคม 2559 23:10
161 มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ นนทบุรี ส่งรายงานแล้ว 2 ธันวาคม 2559 13:45
162 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่ แพร่ ส่งรายงานแล้ว 3 ธันวาคม 2559 10:16
163 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ ส่งรายงานแล้ว 3 ธันวาคม 2559 13:47
164 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี อุดรธานี ส่งรายงานแล้ว 5 ธันวาคม 2559 10:54
165 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาสารคาม ส่งรายงานแล้ว 6 ธันวาคม 2559 8:53
166 สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ กรุงเทพมหานคร ส่งรายงานแล้ว 6 ธันวาคม 2559 9:56
167 สถาบันกันตนา กรุงเทพมหานคร ส่งรายงานแล้ว 6 ธันวาคม 2559 11:29
168 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช พิษณุโลก ส่งรายงานแล้ว 13 ธันวาคม 2559 14:54
169 มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต ปทุมธานี ส่งรายงานแล้ว 14 ธันวาคม 2559 13:32
170 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร ส่งรายงานแล้ว 16 ธันวาคม 2559 10:01
171 สถาบันการพลศึกษา - ส่งรายงานแล้ว 18 ธันวาคม 2559 12:44
172 วิทยาลัยเฉลิมกาญจนา ศรีษะเกษ ส่งรายงานแล้ว 20 ธันวาคม 2559 11:55
173 วิทยาลัยเฉลิมกาญจนาระยอง ระยอง ส่งรายงานแล้ว 21 ธันวาคม 2559 11:23
174 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี สุราษฏร์ธานี ส่งรายงานแล้ว 23 ธันวาคม 2559 10:40
175 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา สงขลา ส่งรายงานแล้ว 26 ธันวาคม 2559 12:21
176 มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น อุบลราชธานี ส่งรายงานแล้ว 29 ธันวาคม 2559 17:09
177 มหาวิทยาลัยภาคกลาง นครสวรรค์ ส่งรายงานแล้ว 30 ธันวาคม 2559 15:58
178 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช นนทบุรี ส่งรายงานแล้ว 30 ธันวาคม 2559 22:26
179 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เพชรบุรี ส่งรายงานแล้ว 4 มกราคม 2560 16:44
180 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี นครราชสีมา ส่งรายงานแล้ว 6 มกราคม 2560 21:27
181 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด ส่งรายงานแล้ว 9 มกราคม 2560 11:03
182 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ศรีษะเกษ ส่งรายงานแล้ว 16 มกราคม 2560 15:45
183 มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ กรุงเทพมหานคร ส่งรายงานแล้ว 21 มกราคม 2560 16:15
184 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นครศรีธรรมราช ส่งรายงานแล้ว 31 มกราคม 2560 13:02
185 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กรุงเทพมหานคร ส่งรายงานแล้ว 17 กุมภาพันธ์ 2560 7:46
186 มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ กรุงเทพมหานคร ส่งรายงานแล้ว 9 มีนาคม 2560 10:23
187 มหาวิทยาลัยพะเยา พะเยา ส่งรายงานแล้ว 27 มีนาคม 2560 11:42
188 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี กาญจนบุรี ส่งรายงานแล้ว 5 เมษายน 2560 12:06
189 สถาบันอาศรมศิลป์ กรุงเทพมหานคร ส่งรายงานแล้ว 13 เมษายน 2560 9:07
190 สถาบันการบินพลเรือน - ส่งรายงานแล้ว 28 เมษายน 2560 8:55
191 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ลพบุรี ส่งรายงานแล้ว 1 พฤษภาคม 2560 14:31
192 มหาวิทยาลัยพิษณุโลก พิษณุโลก ส่งรายงานแล้ว 1 พฤษภาคม 2560 14:58
193 มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น ส่งรายงานแล้ว 12 พฤษภาคม 2560 13:45