ปีการศึกษา :
Skip Navigation Links
Excel Export  
ลำดับที่ ชื่อมหาวิทยาลัย ชื่อจังหวัด สถานะ วันที่ส่งรายงาน
1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร กรุงเทพมหานคร ส่งรายงานและ Approve จาก สกอ. แล้ว 29 กันยายน 2559 12:07
2 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ นครศรีธรรมราช ส่งรายงานและ Approve จาก สกอ. แล้ว 30 กันยายน 2559 13:52
3 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ราชบุรี ส่งรายงานและ Approve จาก สกอ. แล้ว 1 พฤศจิกายน 2559 14:23
4 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม กรุงเทพมหานคร ส่งรายงานและ Approve จาก สกอ. แล้ว 3 พฤศจิกายน 2559 15:06
5 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ นครสวรรค์ ส่งรายงานและ Approve จาก สกอ. แล้ว 18 พฤศจิกายน 2559 14:37
6 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น กาญจนบุรี ส่งรายงานและ Approve จาก สกอ. แล้ว 29 พฤศจิกายน 2559 9:21
7 มหาวิทยาลัยศรีปทุม กรุงเทพมหานคร ส่งรายงานและ Approve จาก สกอ. แล้ว 17 ธันวาคม 2559 21:11
8 มหาวิทยาลัยรังสิต ปทุมธานี ส่งรายงานและ Approve จาก สกอ. แล้ว 3 กุมภาพันธ์ 2560 23:44
9 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อุบลราชธานี ส่งรายงานและ Approve จาก สกอ. แล้ว 29 มีนาคม 2560 16:35
10 สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ สมุทรปราการ ส่งรายงานแล้ว 24 สิงหาคม 2559 11:02
11 สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค - ส่งรายงานแล้ว 31 สิงหาคม 2559 15:09
12 สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น กรุงเทพมหานคร ส่งรายงานแล้ว 21 กันยายน 2559 12:46
13 มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก กรุงเทพมหานคร ส่งรายงานแล้ว 21 กันยายน 2559 14:27
14 วิทยาลัยสันตพล อุดรธานี ส่งรายงานแล้ว 23 กันยายน 2559 15:14
15 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี กรุงเทพมหานคร ส่งรายงานแล้ว 23 กันยายน 2559 23:49
16 วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง ลำปาง ส่งรายงานแล้ว 26 กันยายน 2559 14:13
17 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ - ส่งรายงานแล้ว 27 กันยายน 2559 15:28
18 วิทยาลัยทองสุข กรุงเทพมหานคร ส่งรายงานแล้ว 29 กันยายน 2559 9:02
19 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นนทบุรี นนทบุรี ส่งรายงานแล้ว 30 กันยายน 2559 12:55
20 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต กรุงเทพมหานคร ส่งรายงานแล้ว 2 ตุลาคม 2559 10:54
21 มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล นครราชสีมา ส่งรายงานแล้ว 5 ตุลาคม 2559 8:20
22 มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร ส่งรายงานแล้ว 5 ตุลาคม 2559 13:20
23 มหาวิทยาลัยพายัพ เชียงใหม่ ส่งรายงานแล้ว 7 ตุลาคม 2559 14:38
24 วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น ตาก ส่งรายงานแล้ว 8 ตุลาคม 2559 20:01
25 วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา นครนายก ส่งรายงานแล้ว 21 ตุลาคม 2559 8:05
26 มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด เพชรบุรี ส่งรายงานแล้ว 31 ตุลาคม 2559 16:02
27 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ยะลา ยะลา ส่งรายงานแล้ว 1 พฤศจิกายน 2559 15:59
28 วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา กรุงเทพมหานคร ส่งรายงานแล้ว 2 พฤศจิกายน 2559 16:43
29 มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ปทุมธานี ส่งรายงานแล้ว 2 พฤศจิกายน 2559 18:48
30 มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น กรุงเทพมหานคร ส่งรายงานแล้ว 3 พฤศจิกายน 2559 15:37
31 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มหาสารคาม ส่งรายงานแล้ว 5 พฤศจิกายน 2559 20:50
32 มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา นครสวรรค์ ส่งรายงานแล้ว 6 พฤศจิกายน 2559 12:55
33 มหาวิทยาลัยฟาฏอนี ยะลา ส่งรายงานแล้ว 7 พฤศจิกายน 2559 10:45
34 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ เชียงใหม่ ส่งรายงานแล้ว 7 พฤศจิกายน 2559 21:48
35 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร สกลนคร ส่งรายงานแล้ว 9 พฤศจิกายน 2559 11:14
36 มหาวิทยาลัยธนบุรี กรุงเทพมหานคร ส่งรายงานแล้ว 11 พฤศจิกายน 2559 8:42
37 มหาวิทยาลัยสยาม กรุงเทพมหานคร ส่งรายงานแล้ว 11 พฤศจิกายน 2559 13:30
38 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ - ส่งรายงานแล้ว 11 พฤศจิกายน 2559 16:07
39 มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช กรุงเทพมหานคร ส่งรายงานแล้ว 14 พฤศจิกายน 2559 8:06
40 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร ส่งรายงานแล้ว 15 พฤศจิกายน 2559 8:51
41 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ปทุมธานี ส่งรายงานแล้ว 18 พฤศจิกายน 2559 8:36
42 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร ส่งรายงานแล้ว 18 พฤศจิกายน 2559 14:14
43 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ กรุงเทพมหานคร ส่งรายงานแล้ว 18 พฤศจิกายน 2559 15:46
44 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา นครราชสีมา ส่งรายงานแล้ว 21 พฤศจิกายน 2559 14:05
45 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ ส่งรายงานแล้ว 21 พฤศจิกายน 2559 15:37
46 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร ส่งรายงานแล้ว 22 พฤศจิกายน 2559 11:07
47 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ กรุงเทพมหานคร ส่งรายงานแล้ว 22 พฤศจิกายน 2559 13:47
48 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ยะลา ส่งรายงานแล้ว 23 พฤศจิกายน 2559 9:26
49 วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก กรุงเทพมหานคร ส่งรายงานแล้ว 23 พฤศจิกายน 2559 14:52
50 มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพมหานคร ส่งรายงานแล้ว 23 พฤศจิกายน 2559 15:04
51 มหาวิทยาลัยเนชั่น ลำปาง ส่งรายงานแล้ว 23 พฤศจิกายน 2559 16:42
52 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา พะเยา ส่งรายงานแล้ว 24 พฤศจิกายน 2559 10:22
53 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ ส่งรายงานแล้ว 24 พฤศจิกายน 2559 11:25
54 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก - ส่งรายงานแล้ว 24 พฤศจิกายน 2559 13:28
55 วิทยาลัยแสงธรรม นครปฐม ส่งรายงานแล้ว 24 พฤศจิกายน 2559 14:13
56 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร กำแพงเพชร ส่งรายงานแล้ว 24 พฤศจิกายน 2559 14:52
57 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ กรุงเทพมหานคร ส่งรายงานแล้ว 24 พฤศจิกายน 2559 15:28
58 วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ กรุงเทพมหานคร ส่งรายงานแล้ว 24 พฤศจิกายน 2559 21:34
59 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม นครปฐม ส่งรายงานแล้ว 25 พฤศจิกายน 2559 8:42
60 มหาวิทยาลัยศิลปากร กรุงเทพมหานคร ส่งรายงานแล้ว 25 พฤศจิกายน 2559 9:06
61 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา ส่งรายงานแล้ว 25 พฤศจิกายน 2559 11:03
62 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เชียงราย ส่งรายงานแล้ว 25 พฤศจิกายน 2559 14:47
63 สถาบันรัชต์ภาคย์ กรุงเทพมหานคร ส่งรายงานแล้ว 26 พฤศจิกายน 2559 12:29
64 วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม มหาสารคาม ส่งรายงานแล้ว 26 พฤศจิกายน 2559 13:55
65 มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จันทบุรี ส่งรายงานแล้ว 28 พฤศจิกายน 2559 8:20
66 มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น เชียงใหม่ ส่งรายงานแล้ว 28 พฤศจิกายน 2559 8:33
67 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่ ส่งรายงานแล้ว 28 พฤศจิกายน 2559 10:21
68 มหาวิทยาลัยราชธานี อุบลราชธานี ส่งรายงานแล้ว 28 พฤศจิกายน 2559 11:06
69 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พิษณุโลก ส่งรายงานแล้ว 28 พฤศจิกายน 2559 12:05
70 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา - ส่งรายงานแล้ว 28 พฤศจิกายน 2559 12:27
71 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ปทุมธานี ส่งรายงานแล้ว 28 พฤศจิกายน 2559 12:51
72 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เชียงใหม่ ส่งรายงานแล้ว 28 พฤศจิกายน 2559 12:56
73 วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย ขอนแก่น ส่งรายงานแล้ว 28 พฤศจิกายน 2559 15:10
74 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ สุรินทร์ ส่งรายงานแล้ว 28 พฤศจิกายน 2559 15:46
75 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ ส่งรายงานแล้ว 28 พฤศจิกายน 2559 21:48
76 มหาวิทยาลัยมหิดล นครปฐม ส่งรายงานแล้ว 28 พฤศจิกายน 2559 22:24
77 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กรุงเทพมหานคร ส่งรายงานแล้ว 29 พฤศจิกายน 2559 8:29
78 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ สมุทรปราการ ส่งรายงานแล้ว 29 พฤศจิกายน 2559 8:44
79 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน - ส่งรายงานแล้ว 29 พฤศจิกายน 2559 10:10
80 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร - ส่งรายงานแล้ว 29 พฤศจิกายน 2559 10:30
81 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ ส่งรายงานแล้ว 29 พฤศจิกายน 2559 10:42
82 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ - ส่งรายงานแล้ว 29 พฤศจิกายน 2559 10:49
83 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท สระบุรี ส่งรายงานแล้ว 29 พฤศจิกายน 2559 10:55
84 มหาวิทยาลัยเกริก กรุงเทพมหานคร ส่งรายงานแล้ว 29 พฤศจิกายน 2559 11:45
85 วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม กรุงเทพมหานคร ส่งรายงานแล้ว 29 พฤศจิกายน 2559 11:50
86 วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า เพชรบุรี เพชรบุรี ส่งรายงานแล้ว 29 พฤศจิกายน 2559 12:51
87 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ส่งรายงานแล้ว 29 พฤศจิกายน 2559 13:43
88 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ภูเก็ต ส่งรายงานแล้ว 29 พฤศจิกายน 2559 13:46
89 วิทยาลัยนครราชสีมา นครราชสีมา ส่งรายงานแล้ว 29 พฤศจิกายน 2559 13:54
90 มหาวิทยาลัยชินวัตร ปทุมธานี ส่งรายงานแล้ว 29 พฤศจิกายน 2559 14:04
91 วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย วิทยาลัยพยาบาล - ส่งรายงานแล้ว 29 พฤศจิกายน 2559 14:41
92 วิทยาลัยเชียงราย เชียงราย ส่งรายงานแล้ว 29 พฤศจิกายน 2559 14:44
93 มหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก ส่งรายงานแล้ว 29 พฤศจิกายน 2559 15:05
94 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เลย ส่งรายงานแล้ว 29 พฤศจิกายน 2559 15:35
95 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี สุราษฏร์ธานี ส่งรายงานแล้ว 29 พฤศจิกายน 2559 15:52
96 มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี ส่งรายงานแล้ว 29 พฤศจิกายน 2559 16:01
97 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร ยะลา ยะลา ส่งรายงานแล้ว 29 พฤศจิกายน 2559 16:24
98 สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ สมุทรปราการ ส่งรายงานแล้ว 29 พฤศจิกายน 2559 16:41
99 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร ชลบุรี ชลบุรี ส่งรายงานแล้ว 29 พฤศจิกายน 2559 16:54
100 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา สงขลา ส่งรายงานแล้ว 29 พฤศจิกายน 2559 18:19
101 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช ราชบุรี ส่งรายงานแล้ว 29 พฤศจิกายน 2559 18:53
102 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชัยนาท ชัยนาท ส่งรายงานแล้ว 29 พฤศจิกายน 2559 20:51
103 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี อุบลราชธานี ส่งรายงานแล้ว 29 พฤศจิกายน 2559 22:50
104 มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ สงขลา ส่งรายงานแล้ว 29 พฤศจิกายน 2559 23:09
105 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สงขลา ส่งรายงานแล้ว 30 พฤศจิกายน 2559 7:35
106 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ฉะเชิงเทรา ส่งรายงานแล้ว 30 พฤศจิกายน 2559 8:22
107 มหาวิทยาลัยนครพนม นครพนม ส่งรายงานแล้ว 30 พฤศจิกายน 2559 8:58
108 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพมหานคร ส่งรายงานแล้ว 30 พฤศจิกายน 2559 9:18
109 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น ขอนแก่น ส่งรายงานแล้ว 30 พฤศจิกายน 2559 9:19
110 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร ส่งรายงานแล้ว 30 พฤศจิกายน 2559 9:41
111 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ กรุงเทพมหานคร ส่งรายงานแล้ว 30 พฤศจิกายน 2559 10:11
112 วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี จันทบุรี ส่งรายงานแล้ว 30 พฤศจิกายน 2559 10:46
113 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ กรุงเทพมหานคร ส่งรายงานแล้ว 30 พฤศจิกายน 2559 10:59
114 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา นครราชสีมา ส่งรายงานแล้ว 30 พฤศจิกายน 2559 11:25
115 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เชียงราย ส่งรายงานแล้ว 30 พฤศจิกายน 2559 11:56
116 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ กรุงเทพมหานคร ส่งรายงานแล้ว 30 พฤศจิกายน 2559 13:03
117 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี อุดรธานี ส่งรายงานแล้ว 30 พฤศจิกายน 2559 13:17
118 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย - ส่งรายงานแล้ว 30 พฤศจิกายน 2559 13:42
119 สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา - ส่งรายงานแล้ว 30 พฤศจิกายน 2559 14:06
120 มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ เชียงใหม่ ส่งรายงานแล้ว 30 พฤศจิกายน 2559 14:26
121 มหาวิทยาลัยทักษิณ สงขลา ส่งรายงานแล้ว 30 พฤศจิกายน 2559 14:44
122 วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ - ส่งรายงานแล้ว 30 พฤศจิกายน 2559 15:03
123 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กรุงเทพมหานคร ส่งรายงานแล้ว 30 พฤศจิกายน 2559 15:36
124 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช ส่งรายงานแล้ว 30 พฤศจิกายน 2559 15:53
125 วิทยาลัยดุสิตธานี กรุงเทพมหานคร ส่งรายงานแล้ว 30 พฤศจิกายน 2559 16:02
126 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กรุงเทพมหานคร ส่งรายงานแล้ว 30 พฤศจิกายน 2559 16:05
127 มหาวิทยาลัยเว็บสเตอร์(ประเทศไทย) เพชรบุรี ส่งรายงานแล้ว 30 พฤศจิกายน 2559 16:18
128 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กรุงเทพมหานคร ส่งรายงานแล้ว 30 พฤศจิกายน 2559 16:43
129 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี สระบุรี ส่งรายงานแล้ว 30 พฤศจิกายน 2559 16:50
130 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์ สุรินทร์ ส่งรายงานแล้ว 30 พฤศจิกายน 2559 17:33
131 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชียงใหม่ ส่งรายงานแล้ว 30 พฤศจิกายน 2559 17:33
132 สถาบันวิทยสิริเมธี ระยอง ส่งรายงานแล้ว 30 พฤศจิกายน 2559 17:43
133 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กรุงเทพมหานคร ส่งรายงานแล้ว 30 พฤศจิกายน 2559 17:51
134 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ตรัง ส่งรายงานแล้ว 30 พฤศจิกายน 2559 18:09
135 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี กรุงเทพมหานคร ส่งรายงานแล้ว 30 พฤศจิกายน 2559 18:14
136 สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ส่งรายงานแล้ว 30 พฤศจิกายน 2559 18:16
137 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร ขอนแก่น ขอนแก่น ส่งรายงานแล้ว 30 พฤศจิกายน 2559 18:23
138 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี ชลบุรี ส่งรายงานแล้ว 30 พฤศจิกายน 2559 18:54
139 มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิ ส่งรายงานแล้ว 30 พฤศจิกายน 2559 19:01
140 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง ลำปาง ส่งรายงานแล้ว 30 พฤศจิกายน 2559 19:43
141 วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก นนทบุรี ส่งรายงานแล้ว 30 พฤศจิกายน 2559 19:50
142 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี ราชบุรี ส่งรายงานแล้ว 30 พฤศจิกายน 2559 19:54
143 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี สุพรรณบุรี ส่งรายงานแล้ว 30 พฤศจิกายน 2559 19:56
144 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร พิษณุโลก พิษณุโลก ส่งรายงานแล้ว 30 พฤศจิกายน 2559 20:05
145 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพมหานคร ส่งรายงานแล้ว 30 พฤศจิกายน 2559 20:06
146 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร อุบลราชธานี อุบลราชธานี ส่งรายงานแล้ว 30 พฤศจิกายน 2559 20:22
147 วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ - ส่งรายงานแล้ว 30 พฤศจิกายน 2559 20:24
148 วิทยาลัยเทคโนโลยีพนมวันท์ นครราชสีมา ส่งรายงานแล้ว 30 พฤศจิกายน 2559 20:53
149 สถาบันเทคโนโลยีแห่งอโยธยา ปทุมธานี ส่งรายงานแล้ว 30 พฤศจิกายน 2559 20:56
150 สถาบันเทคโนโลยียานยนต์มหาชัย - ส่งรายงานแล้ว 30 พฤศจิกายน 2559 21:13
151 วิทยาลัยพุทธศาสนานานาชาติ สงขลา ส่งรายงานแล้ว 30 พฤศจิกายน 2559 21:14
152 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ นราธิวาส ส่งรายงานแล้ว 30 พฤศจิกายน 2559 21:44
153 วิทยาลัยพิชญบัณฑิต หนองบัวลำภู ส่งรายงานแล้ว 30 พฤศจิกายน 2559 21:49
154 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร กรุงเทพมหานคร ส่งรายงานแล้ว 30 พฤศจิกายน 2559 23:28
155 มหาวิทยาลัยตาปี สุราษฏร์ธานี ส่งรายงานแล้ว 1 ธันวาคม 2559 0:51
156 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร สุพรรณบุรี สุพรรณบุรี ส่งรายงานแล้ว 1 ธันวาคม 2559 8:00
157 มหาวิทยาลัยปทุมธานี ปทุมธานี ส่งรายงานแล้ว 1 ธันวาคม 2559 10:44
158 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ ส่งรายงานแล้ว 1 ธันวาคม 2559 12:34
159 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร ตรัง ตรัง ส่งรายงานแล้ว 1 ธันวาคม 2559 16:34
160 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช ส่งรายงานแล้ว 1 ธันวาคม 2559 19:38
161 มหาวิทยาลัยคริสเตียน นครปฐม ส่งรายงานแล้ว 1 ธันวาคม 2559 23:10
162 มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ นนทบุรี ส่งรายงานแล้ว 2 ธันวาคม 2559 13:45
163 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่ แพร่ ส่งรายงานแล้ว 3 ธันวาคม 2559 10:16
164 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ ส่งรายงานแล้ว 3 ธันวาคม 2559 13:47
165 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี อุดรธานี ส่งรายงานแล้ว 5 ธันวาคม 2559 10:54
166 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาสารคาม ส่งรายงานแล้ว 6 ธันวาคม 2559 8:53
167 สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ กรุงเทพมหานคร ส่งรายงานแล้ว 6 ธันวาคม 2559 9:56
168 สถาบันกันตนา กรุงเทพมหานคร ส่งรายงานแล้ว 6 ธันวาคม 2559 11:29
169 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช พิษณุโลก ส่งรายงานแล้ว 13 ธันวาคม 2559 14:54
170 มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต ปทุมธานี ส่งรายงานแล้ว 14 ธันวาคม 2559 13:32
171 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร ส่งรายงานแล้ว 16 ธันวาคม 2559 10:01
172 สถาบันการพลศึกษา - ส่งรายงานแล้ว 18 ธันวาคม 2559 12:44
173 วิทยาลัยเฉลิมกาญจนา ศรีษะเกษ ส่งรายงานแล้ว 20 ธันวาคม 2559 11:55
174 วิทยาลัยเฉลิมกาญจนาระยอง ระยอง ส่งรายงานแล้ว 21 ธันวาคม 2559 11:23
175 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี สุราษฏร์ธานี ส่งรายงานแล้ว 23 ธันวาคม 2559 10:40
176 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา สงขลา ส่งรายงานแล้ว 26 ธันวาคม 2559 12:21
177 มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น อุบลราชธานี ส่งรายงานแล้ว 29 ธันวาคม 2559 17:09
178 มหาวิทยาลัยภาคกลาง นครสวรรค์ ส่งรายงานแล้ว 30 ธันวาคม 2559 15:58
179 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช นนทบุรี ส่งรายงานแล้ว 30 ธันวาคม 2559 22:26
180 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เพชรบุรี ส่งรายงานแล้ว 4 มกราคม 2560 16:44
181 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี นครราชสีมา ส่งรายงานแล้ว 6 มกราคม 2560 21:27
182 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด ส่งรายงานแล้ว 9 มกราคม 2560 11:03
183 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอนแก่น ส่งรายงานแล้ว 9 มกราคม 2560 16:25
184 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ศรีษะเกษ ส่งรายงานแล้ว 16 มกราคม 2560 15:45
185 มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ กรุงเทพมหานคร ส่งรายงานแล้ว 21 มกราคม 2560 16:15
186 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นครศรีธรรมราช ส่งรายงานแล้ว 31 มกราคม 2560 13:02
187 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กรุงเทพมหานคร ส่งรายงานแล้ว 17 กุมภาพันธ์ 2560 7:46
188 มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ กรุงเทพมหานคร ส่งรายงานแล้ว 9 มีนาคม 2560 10:23
189 มหาวิทยาลัยพะเยา พะเยา ส่งรายงานแล้ว 27 มีนาคม 2560 11:42
190 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี กาญจนบุรี ส่งรายงานแล้ว 5 เมษายน 2560 12:06
191 สถาบันอาศรมศิลป์ กรุงเทพมหานคร ส่งรายงานแล้ว 13 เมษายน 2560 9:07