ปีการศึกษา :
Skip Navigation Links
Excel Export  
ลำดับที่ ชื่อมหาวิทยาลัย ชื่อจังหวัด สถานะ วันที่ส่งรายงาน
1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร กรุงเทพมหานคร ส่งรายงานและ Approve จาก สกอ. แล้ว 29 กันยายน 2559 12:07
2 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ นครศรีธรรมราช ส่งรายงานและ Approve จาก สกอ. แล้ว 30 กันยายน 2559 13:52
3 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ราชบุรี ส่งรายงานและ Approve จาก สกอ. แล้ว 1 พฤศจิกายน 2559 14:23
4 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม กรุงเทพมหานคร ส่งรายงานและ Approve จาก สกอ. แล้ว 3 พฤศจิกายน 2559 15:06
5 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ นครสวรรค์ ส่งรายงานและ Approve จาก สกอ. แล้ว 18 พฤศจิกายน 2559 14:37
6 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น กาญจนบุรี ส่งรายงานและ Approve จาก สกอ. แล้ว 29 พฤศจิกายน 2559 9:21
7 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ ส่งรายงานและ Approve จาก สกอ. แล้ว 29 พฤศจิกายน 2559 10:42
8 มหาวิทยาลัยศรีปทุม กรุงเทพมหานคร ส่งรายงานและ Approve จาก สกอ. แล้ว 17 ธันวาคม 2559 21:11
9 มหาวิทยาลัยรังสิต ปทุมธานี ส่งรายงานและ Approve จาก สกอ. แล้ว 3 กุมภาพันธ์ 2560 23:44
10 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อุบลราชธานี ส่งรายงานและ Approve จาก สกอ. แล้ว 29 มีนาคม 2560 16:35
11 สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ สมุทรปราการ ส่งรายงานแล้ว 24 สิงหาคม 2559 11:02
12 สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค - ส่งรายงานแล้ว 31 สิงหาคม 2559 15:09
13 สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น กรุงเทพมหานคร ส่งรายงานแล้ว 21 กันยายน 2559 12:46
14 มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก กรุงเทพมหานคร ส่งรายงานแล้ว 21 กันยายน 2559 14:27
15 วิทยาลัยสันตพล อุดรธานี ส่งรายงานแล้ว 23 กันยายน 2559 15:14
16 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี กรุงเทพมหานคร ส่งรายงานแล้ว 23 กันยายน 2559 23:49
17 วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง ลำปาง ส่งรายงานแล้ว 26 กันยายน 2559 14:13
18 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ - ส่งรายงานแล้ว 27 กันยายน 2559 15:28
19 วิทยาลัยทองสุข กรุงเทพมหานคร ส่งรายงานแล้ว 29 กันยายน 2559 9:02
20 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นนทบุรี นนทบุรี ส่งรายงานแล้ว 30 กันยายน 2559 12:55
21 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต กรุงเทพมหานคร ส่งรายงานแล้ว 2 ตุลาคม 2559 10:54
22 มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล นครราชสีมา ส่งรายงานแล้ว 5 ตุลาคม 2559 8:20
23 มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร ส่งรายงานแล้ว 5 ตุลาคม 2559 13:20
24 มหาวิทยาลัยพายัพ เชียงใหม่ ส่งรายงานแล้ว 7 ตุลาคม 2559 14:38
25 วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น ตาก ส่งรายงานแล้ว 8 ตุลาคม 2559 20:01
26 มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด เพชรบุรี ส่งรายงานแล้ว 31 ตุลาคม 2559 16:02
27 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ยะลา ยะลา ส่งรายงานแล้ว 1 พฤศจิกายน 2559 15:59
28 วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา กรุงเทพมหานคร ส่งรายงานแล้ว 2 พฤศจิกายน 2559 16:43
29 มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ปทุมธานี ส่งรายงานแล้ว 2 พฤศจิกายน 2559 18:48
30 มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น กรุงเทพมหานคร ส่งรายงานแล้ว 3 พฤศจิกายน 2559 15:37
31 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มหาสารคาม ส่งรายงานแล้ว 5 พฤศจิกายน 2559 20:50
32 มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา นครสวรรค์ ส่งรายงานแล้ว 6 พฤศจิกายน 2559 12:55
33 มหาวิทยาลัยฟาฏอนี ยะลา ส่งรายงานแล้ว 7 พฤศจิกายน 2559 10:45
34 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ เชียงใหม่ ส่งรายงานแล้ว 7 พฤศจิกายน 2559 21:48
35 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร สกลนคร ส่งรายงานแล้ว 9 พฤศจิกายน 2559 11:14
36 มหาวิทยาลัยธนบุรี กรุงเทพมหานคร ส่งรายงานแล้ว 11 พฤศจิกายน 2559 8:42
37 มหาวิทยาลัยสยาม กรุงเทพมหานคร ส่งรายงานแล้ว 11 พฤศจิกายน 2559 13:30
38 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ - ส่งรายงานแล้ว 11 พฤศจิกายน 2559 16:07
39 มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช กรุงเทพมหานคร ส่งรายงานแล้ว 14 พฤศจิกายน 2559 8:06
40 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร ส่งรายงานแล้ว 15 พฤศจิกายน 2559 8:51
41 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ปทุมธานี ส่งรายงานแล้ว 18 พฤศจิกายน 2559 8:36
42 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร ส่งรายงานแล้ว 18 พฤศจิกายน 2559 14:14
43 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ กรุงเทพมหานคร ส่งรายงานแล้ว 18 พฤศจิกายน 2559 15:46
44 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา นครราชสีมา ส่งรายงานแล้ว 21 พฤศจิกายน 2559 14:05
45 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ ส่งรายงานแล้ว 21 พฤศจิกายน 2559 15:37
46 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ กรุงเทพมหานคร ส่งรายงานแล้ว 22 พฤศจิกายน 2559 13:47
47 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ยะลา ส่งรายงานแล้ว 23 พฤศจิกายน 2559 9:26
48 วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก กรุงเทพมหานคร ส่งรายงานแล้ว 23 พฤศจิกายน 2559 14:52
49 มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพมหานคร ส่งรายงานแล้ว 23 พฤศจิกายน 2559 15:04
50 มหาวิทยาลัยเนชั่น ลำปาง ส่งรายงานแล้ว 23 พฤศจิกายน 2559 16:42
51 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา พะเยา ส่งรายงานแล้ว 24 พฤศจิกายน 2559 10:22
52 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ ส่งรายงานแล้ว 24 พฤศจิกายน 2559 11:25
53 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก - ส่งรายงานแล้ว 24 พฤศจิกายน 2559 13:28
54 วิทยาลัยแสงธรรม นครปฐม ส่งรายงานแล้ว 24 พฤศจิกายน 2559 14:13
55 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร กำแพงเพชร ส่งรายงานแล้ว 24 พฤศจิกายน 2559 14:52
56 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ กรุงเทพมหานคร ส่งรายงานแล้ว 24 พฤศจิกายน 2559 15:28
57 วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ กรุงเทพมหานคร ส่งรายงานแล้ว 24 พฤศจิกายน 2559 21:34
58 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม นครปฐม ส่งรายงานแล้ว 25 พฤศจิกายน 2559 8:42
59 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา ส่งรายงานแล้ว 25 พฤศจิกายน 2559 11:03
60 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เชียงราย ส่งรายงานแล้ว 25 พฤศจิกายน 2559 14:47
61 สถาบันรัชต์ภาคย์ กรุงเทพมหานคร ส่งรายงานแล้ว 26 พฤศจิกายน 2559 12:29
62 วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม มหาสารคาม ส่งรายงานแล้ว 26 พฤศจิกายน 2559 13:55
63 มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จันทบุรี ส่งรายงานแล้ว 28 พฤศจิกายน 2559 8:20
64 มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น เชียงใหม่ ส่งรายงานแล้ว 28 พฤศจิกายน 2559 8:33
65 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่ ส่งรายงานแล้ว 28 พฤศจิกายน 2559 10:21
66 มหาวิทยาลัยราชธานี อุบลราชธานี ส่งรายงานแล้ว 28 พฤศจิกายน 2559 11:06
67 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พิษณุโลก ส่งรายงานแล้ว 28 พฤศจิกายน 2559 12:05
68 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา - ส่งรายงานแล้ว 28 พฤศจิกายน 2559 12:27
69 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ปทุมธานี ส่งรายงานแล้ว 28 พฤศจิกายน 2559 12:51
70 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เชียงใหม่ ส่งรายงานแล้ว 28 พฤศจิกายน 2559 12:56
71 วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย ขอนแก่น ส่งรายงานแล้ว 28 พฤศจิกายน 2559 15:10
72 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ สุรินทร์ ส่งรายงานแล้ว 28 พฤศจิกายน 2559 15:46
73 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ ส่งรายงานแล้ว 28 พฤศจิกายน 2559 21:48
74 มหาวิทยาลัยมหิดล นครปฐม ส่งรายงานแล้ว 28 พฤศจิกายน 2559 22:24
75 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กรุงเทพมหานคร ส่งรายงานแล้ว 29 พฤศจิกายน 2559 8:29
76 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ สมุทรปราการ ส่งรายงานแล้ว 29 พฤศจิกายน 2559 8:44
77 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน - ส่งรายงานแล้ว 29 พฤศจิกายน 2559 10:10
78 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร - ส่งรายงานแล้ว 29 พฤศจิกายน 2559 10:30
79 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ - ส่งรายงานแล้ว 29 พฤศจิกายน 2559 10:49
80 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท สระบุรี ส่งรายงานแล้ว 29 พฤศจิกายน 2559 10:55
81 มหาวิทยาลัยเกริก กรุงเทพมหานคร ส่งรายงานแล้ว 29 พฤศจิกายน 2559 11:45
82 วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม กรุงเทพมหานคร ส่งรายงานแล้ว 29 พฤศจิกายน 2559 11:50
83 วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า เพชรบุรี เพชรบุรี ส่งรายงานแล้ว 29 พฤศจิกายน 2559 12:51
84 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ภูเก็ต ส่งรายงานแล้ว 29 พฤศจิกายน 2559 13:46
85 วิทยาลัยนครราชสีมา นครราชสีมา ส่งรายงานแล้ว 29 พฤศจิกายน 2559 13:54
86 มหาวิทยาลัยชินวัตร ปทุมธานี ส่งรายงานแล้ว 29 พฤศจิกายน 2559 14:04
87 สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิราสภากาชาดไทย - ส่งรายงานแล้ว 29 พฤศจิกายน 2559 14:41
88 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เลย ส่งรายงานแล้ว 29 พฤศจิกายน 2559 15:35
89 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี สุราษฏร์ธานี ส่งรายงานแล้ว 29 พฤศจิกายน 2559 15:52
90 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร ยะลา ยะลา ส่งรายงานแล้ว 29 พฤศจิกายน 2559 16:24
91 สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ สมุทรปราการ ส่งรายงานแล้ว 29 พฤศจิกายน 2559 16:41
92 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร ชลบุรี ชลบุรี ส่งรายงานแล้ว 29 พฤศจิกายน 2559 16:54
93 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา สงขลา ส่งรายงานแล้ว 29 พฤศจิกายน 2559 18:19
94 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช ราชบุรี ส่งรายงานแล้ว 29 พฤศจิกายน 2559 18:53
95 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชัยนาท ชัยนาท ส่งรายงานแล้ว 29 พฤศจิกายน 2559 20:51
96 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี อุบลราชธานี ส่งรายงานแล้ว 29 พฤศจิกายน 2559 22:50
97 มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ สงขลา ส่งรายงานแล้ว 29 พฤศจิกายน 2559 23:09
98 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สงขลา ส่งรายงานแล้ว 30 พฤศจิกายน 2559 7:35
99 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ฉะเชิงเทรา ส่งรายงานแล้ว 30 พฤศจิกายน 2559 8:22
100 มหาวิทยาลัยนครพนม นครพนม ส่งรายงานแล้ว 30 พฤศจิกายน 2559 8:58
101 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น ขอนแก่น ส่งรายงานแล้ว 30 พฤศจิกายน 2559 9:19
102 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร ส่งรายงานแล้ว 30 พฤศจิกายน 2559 9:41
103 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ กรุงเทพมหานคร ส่งรายงานแล้ว 30 พฤศจิกายน 2559 10:11
104 วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี จันทบุรี ส่งรายงานแล้ว 30 พฤศจิกายน 2559 10:46
105 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ กรุงเทพมหานคร ส่งรายงานแล้ว 30 พฤศจิกายน 2559 10:59
106 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา นครราชสีมา ส่งรายงานแล้ว 30 พฤศจิกายน 2559 11:25
107 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เชียงราย ส่งรายงานแล้ว 30 พฤศจิกายน 2559 11:56
108 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ กรุงเทพมหานคร ส่งรายงานแล้ว 30 พฤศจิกายน 2559 13:03
109 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี อุดรธานี ส่งรายงานแล้ว 30 พฤศจิกายน 2559 13:17
110 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย - ส่งรายงานแล้ว 30 พฤศจิกายน 2559 13:42
111 สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา - ส่งรายงานแล้ว 30 พฤศจิกายน 2559 14:06
112 มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ เชียงใหม่ ส่งรายงานแล้ว 30 พฤศจิกายน 2559 14:26
113 วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ - ส่งรายงานแล้ว 30 พฤศจิกายน 2559 15:03
114 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กรุงเทพมหานคร ส่งรายงานแล้ว 30 พฤศจิกายน 2559 15:36
115 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช ส่งรายงานแล้ว 30 พฤศจิกายน 2559 15:53
116 วิทยาลัยดุสิตธานี กรุงเทพมหานคร ส่งรายงานแล้ว 30 พฤศจิกายน 2559 16:02
117 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กรุงเทพมหานคร ส่งรายงานแล้ว 30 พฤศจิกายน 2559 16:05
118 มหาวิทยาลัยเว็บสเตอร์(ประเทศไทย) เพชรบุรี ส่งรายงานแล้ว 30 พฤศจิกายน 2559 16:18
119 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กรุงเทพมหานคร ส่งรายงานแล้ว 30 พฤศจิกายน 2559 16:43
120 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี สระบุรี ส่งรายงานแล้ว 30 พฤศจิกายน 2559 16:50
121 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์ สุรินทร์ ส่งรายงานแล้ว 30 พฤศจิกายน 2559 17:33
122 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชียงใหม่ ส่งรายงานแล้ว 30 พฤศจิกายน 2559 17:33
123 สถาบันวิทยสิริเมธี ระยอง ส่งรายงานแล้ว 30 พฤศจิกายน 2559 17:43
124 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กรุงเทพมหานคร ส่งรายงานแล้ว 30 พฤศจิกายน 2559 17:51
125 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ตรัง ส่งรายงานแล้ว 30 พฤศจิกายน 2559 18:09
126 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี กรุงเทพมหานคร ส่งรายงานแล้ว 30 พฤศจิกายน 2559 18:14
127 สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ส่งรายงานแล้ว 30 พฤศจิกายน 2559 18:16
128 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร ขอนแก่น ขอนแก่น ส่งรายงานแล้ว 30 พฤศจิกายน 2559 18:23
129 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี ชลบุรี ส่งรายงานแล้ว 30 พฤศจิกายน 2559 18:54
130 มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิ ส่งรายงานแล้ว 30 พฤศจิกายน 2559 19:01
131 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง ลำปาง ส่งรายงานแล้ว 30 พฤศจิกายน 2559 19:43
132 วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก นนทบุรี ส่งรายงานแล้ว 30 พฤศจิกายน 2559 19:50
133 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี ราชบุรี ส่งรายงานแล้ว 30 พฤศจิกายน 2559 19:54
134 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี สุพรรณบุรี ส่งรายงานแล้ว 30 พฤศจิกายน 2559 19:56
135 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร พิษณุโลก พิษณุโลก ส่งรายงานแล้ว 30 พฤศจิกายน 2559 20:05
136 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพมหานคร ส่งรายงานแล้ว 30 พฤศจิกายน 2559 20:06
137 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร อุบลราชธานี อุบลราชธานี ส่งรายงานแล้ว 30 พฤศจิกายน 2559 20:22
138 วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ - ส่งรายงานแล้ว 30 พฤศจิกายน 2559 20:24
139 วิทยาลัยเทคโนโลยีพนมวันท์ นครราชสีมา ส่งรายงานแล้ว 30 พฤศจิกายน 2559 20:53
140 สถาบันเทคโนโลยีแห่งอโยธยา ปทุมธานี ส่งรายงานแล้ว 30 พฤศจิกายน 2559 20:56
141 สถาบันเทคโนโลยียานยนต์มหาชัย - ส่งรายงานแล้ว 30 พฤศจิกายน 2559 21:13
142 วิทยาลัยพุทธศาสนานานาชาติ สงขลา ส่งรายงานแล้ว 30 พฤศจิกายน 2559 21:14
143 วิทยาลัยพิชญบัณฑิต หนองบัวลำภู ส่งรายงานแล้ว 30 พฤศจิกายน 2559 21:49
144 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร กรุงเทพมหานคร ส่งรายงานแล้ว 30 พฤศจิกายน 2559 23:28
145 มหาวิทยาลัยตาปี สุราษฏร์ธานี ส่งรายงานแล้ว 1 ธันวาคม 2559 0:51
146 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร สุพรรณบุรี สุพรรณบุรี ส่งรายงานแล้ว 1 ธันวาคม 2559 8:00
147 มหาวิทยาลัยปทุมธานี ปทุมธานี ส่งรายงานแล้ว 1 ธันวาคม 2559 10:44
148 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ ส่งรายงานแล้ว 1 ธันวาคม 2559 12:34
149 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร ตรัง ตรัง ส่งรายงานแล้ว 1 ธันวาคม 2559 16:34
150 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช ส่งรายงานแล้ว 1 ธันวาคม 2559 19:38
151 มหาวิทยาลัยคริสเตียน นครปฐม ส่งรายงานแล้ว 1 ธันวาคม 2559 23:10
152 มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ นนทบุรี ส่งรายงานแล้ว 2 ธันวาคม 2559 13:45
153 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่ แพร่ ส่งรายงานแล้ว 3 ธันวาคม 2559 10:16
154 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ ส่งรายงานแล้ว 3 ธันวาคม 2559 13:47
155 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาสารคาม ส่งรายงานแล้ว 6 ธันวาคม 2559 8:53
156 ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ กรุงเทพมหานคร ส่งรายงานแล้ว 6 ธันวาคม 2559 9:56
157 สถาบันกันตนา กรุงเทพมหานคร ส่งรายงานแล้ว 6 ธันวาคม 2559 11:29
158 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช พิษณุโลก ส่งรายงานแล้ว 13 ธันวาคม 2559 14:54
159 มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต ปทุมธานี ส่งรายงานแล้ว 14 ธันวาคม 2559 13:32
160 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร ส่งรายงานแล้ว 16 ธันวาคม 2559 10:01
161 สถาบันการพลศึกษา - ส่งรายงานแล้ว 18 ธันวาคม 2559 12:44
162 มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา ศรีษะเกษ ส่งรายงานแล้ว 20 ธันวาคม 2559 11:55
163 วิทยาลัยเฉลิมกาญจนาระยอง ระยอง ส่งรายงานแล้ว 21 ธันวาคม 2559 11:23
164 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี สุราษฏร์ธานี ส่งรายงานแล้ว 23 ธันวาคม 2559 10:40
165 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา สงขลา ส่งรายงานแล้ว 26 ธันวาคม 2559 12:21
166 มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น อุบลราชธานี ส่งรายงานแล้ว 29 ธันวาคม 2559 17:09
167 มหาวิทยาลัยภาคกลาง นครสวรรค์ ส่งรายงานแล้ว 30 ธันวาคม 2559 15:58
168 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช นนทบุรี ส่งรายงานแล้ว 30 ธันวาคม 2559 22:26
169 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เพชรบุรี ส่งรายงานแล้ว 4 มกราคม 2560 16:44
170 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี นครราชสีมา ส่งรายงานแล้ว 6 มกราคม 2560 21:27
171 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด ส่งรายงานแล้ว 9 มกราคม 2560 11:03
172 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ศรีษะเกษ ส่งรายงานแล้ว 16 มกราคม 2560 15:45
173 มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ กรุงเทพมหานคร ส่งรายงานแล้ว 21 มกราคม 2560 16:15
174 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นครศรีธรรมราช ส่งรายงานแล้ว 31 มกราคม 2560 13:02
175 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กรุงเทพมหานคร ส่งรายงานแล้ว 17 กุมภาพันธ์ 2560 7:46
176 มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ กรุงเทพมหานคร ส่งรายงานแล้ว 9 มีนาคม 2560 10:23
177 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี กาญจนบุรี ส่งรายงานแล้ว 5 เมษายน 2560 12:06
178 สถาบันอาศรมศิลป์ กรุงเทพมหานคร ส่งรายงานแล้ว 13 เมษายน 2560 9:07
179 สถาบันการบินพลเรือน - ส่งรายงานแล้ว 28 เมษายน 2560 8:55
180 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ลพบุรี ส่งรายงานแล้ว 1 พฤษภาคม 2560 14:31
181 มหาวิทยาลัยพิษณุโลก พิษณุโลก ส่งรายงานแล้ว 1 พฤษภาคม 2560 14:58
182 มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น ส่งรายงานแล้ว 12 พฤษภาคม 2560 13:45
183 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ นราธิวาส ส่งรายงานแล้ว 29 มิถุนายน 2560 9:19
184 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ส่งรายงานแล้ว 5 กรกฎาคม 2560 13:43
185 วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา นครนายก ส่งรายงานแล้ว 14 กรกฎาคม 2560 9:03
186 มหาวิทยาลัยศิลปากร กรุงเทพมหานคร ส่งรายงานแล้ว 14 กรกฎาคม 2560 18:11
187 มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี ส่งรายงานแล้ว 8 กันยายน 2560 15:00
188 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ลำปาง ส่งรายงานแล้ว 27 กันยายน 2560 9:30
189 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี อุดรธานี ส่งรายงานแล้ว 15 พฤศจิกายน 2560 9:35